За Нас

„Алтернативи и Анализи“ е неправителствена организация, създадена като продължение на дългогодишната работа на група известни български аналитици с богат аналитичен опит и експертиза в сферата на енергетиката, геополитиката, дипломацията, международните отношения, сигурността, бизнеса и други, които прецениха, че гражданското общество и институциите имат нарастваща нужда от анализ на информационните потоци, които ни заливат. Поднасянето на новини и информация за България, региона и света, на отделните факти и данни рядко се осмисля като тенденции и отпечатък, още по-рядко се извежда значимото, трайното и определящото в контекст, не се оценяват рисковете и възможностите, които процесите пораждат за отделния човек, институция или страна.

Съоснователите на НПО „Алтернативи и Анализи“ се стремят чрез своята аналитична работа да допринесат за това читателите, слушателите и зрителите ни да изградят по-конкурентен тип поведение, да посрещнат и се възползват от вълната от предизвикателства, свързани с изобилието на неструктурирана и често манипулирана информация.

Нашата цел е да обогатим дебата в обществото относно алтернативните, оптималните стратегии за съвременния глобален свят, които често от котата на малката държава изглеждат като заплаха. В повечето случаи са изключителен шанс за изграждането на трайни конкурентни предимства.

Като предоставяме информационните ни платформи на известни международни анализатори и отваряме достъпа до ресурсите на „Алтернативи и Анализи“ на широката публика, на експерти и служители в институциите, се надяваме, че ще повишим качеството на дебата и засилим интереса на млади изследователи към аналитичната работа и изследванията на предизвикателствата пред развитието ни. По този начин се надяваме да продължим традициите в българската аналитика.

Ще работим и за комуникация и разпространение на аналитичните материали и информация, включително чрез продължаване на традициите на семинари, стратегически брифинги, конференции и кръгли маси с участието на наши партньори от цял свят.