АкцентСветът

Русия отвръща на удара – контрасанкции

financierworldwide.com

Русия наложи значителни „контрасанкции“ срещу „недружелюбни държави“ и компании, които се опитват да спазят санкционните режими на САЩ, Обединеното кралство, ЕС и други държави, наложени срещу Русия и Беларус. Тези контрасанкции могат да поставят в много трудно положение компании, които извършват дейност в световен мащаб и които са се ангажирали да спазват всички приложими закони, и в крайна сметка могат да ускорят изтеглянето на повече компании от Русия.

В тази статия са разгледани най-значимите мерки, които Русия е предприела, за да противодейства на наложените срещу нея международни санкции.

Мерки срещу така наречените „недружелюбни“ държави. Точно описани като контрасанкции в тесния смисъл на думата, значителен брой от руските мерки са пряко свързани със санкциите срещу Русия, наложени от други държави. Руското правителство прие списък на такива „недружелюбни държави“, който понастоящем включва САЩ, всички държави-членки на ЕС, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Швейцария, Норвегия, Япония, Южна Корея, Тайван, Сингапур, Украйна, Албания, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Микронезия, Монако, Сан Марино, Северна Македония и Черна гора.

Русия е приела редица мерки срещу така наречените „неприятелски държави“. На първо място, на руските длъжници се разрешава да погасяват големите си задължения (задължения, надвишаващи 10 милиона рубли или приблизително 80 000 долара) към неруски кредитори, установени в „недружелюбни държави“, в руски рубли вместо в приложимата по друг начин валута, съгласно официалния обменен курс на Банката на Русия към първия ден на съответния месец.

На второ място, купувачите на руски природен газ, установени в „недружелюбни държави“ (или в случаите, когато газът се доставя на „недружелюбна държава“), са задължени да плащат за газа в руски рубли. Неспазването на това изискване може да доведе до спиране на по-нататъшните доставки. Това изискване е донякъде смекчено от специалната процедура за плащане, според която купувачите на газ трябва да открият сметки в руски рубли и в друга валута в Газпромбанк и първоначално да платят за газа в друга валута, която след това се продава от Газпромбанк на Московската борса срещу руски рубли, кредитирани в рублевата сметка на купувача, и впоследствие се заплаща на продавача на газ.

Трето, на руските резиденти е забранено без предварително разрешение от Правителствената комисия за контрол на чуждестранните инвестиции да извършват следните сделки с чужденци, установени в „недружелюбни държави“, и с лица, контролирани от такива чужденци: предоставяне на заеми в рубли, прехвърляне на собственост върху ценни книжа и прехвърляне на собственост върху недвижими имоти.

Четвърто, обезщетението, което трябва да се изплати на притежателите на права от „недружелюбни държави“ за използването на изобретение, полезен модел или промишлен дизайн без тяхното съгласие, е в размер на 0 % от действителните приходи от производството и продажбата на стоки, извършването на строителни работи или предоставянето на услуги, за които е използвано съответното изобретение, полезен модел или промишлен дизайн.

Пето, всякакви парични преводи от руски сметки на нерезиденти, компании или физически лица, от държави, наложили санкции срещу Русия, към техни сметки извън Русия се спират за шест месеца.

Шесто, на компаниите от „недружелюбни държави“ се забранява да купуват всякаква валута, различна от рубли, в Русия.

Седмо, на руските държавни дружества, на които са наложени санкции от „недружелюбни държави“, се разрешава да се въздържат от публикуване на информация за дейността си в областта на обществените поръчки и за своите доставчици.

Осмо, до 31 декември 2022 г. на руските банки се разрешава да се въздържат от публикуване на определена информация, за да избегнат санкции от „недружелюбни държави“, по-специално по отношение на тяхната структура на собственост и контрол, членовете на управителните органи и други служители, както и корпоративното преструктуриране.

Девето, до 31 декември 2022 г. на руските застрахователни дружества се забранява да сключват договори със застрахователни и презастрахователни дружества и застрахователни брокери от „недружелюбни държави“.

Тези статии, анализи и коментари са възможни само благодарение на вашата съпричастност и дарения, които са единствените гаранти за независимост и обективност в работата на екипа на Алтернативи и Анализи.
И накрая, без да споменава пряко статута на „недружелюбна държава“, Русия забрани на няколко високопоставени служители на САЩ, ЕС, Обединеното кралство и други държави със статут на „недружелюбна държава“ да влизат в Русия.

Други мерки за противодействие

В допълнение към описаните по-горе контрасанкции в тесен смисъл Русия предприе множество други мерки, които не са насочени конкретно към държавите, наложили санкции срещу Русия. Такива контрасанкции в широк смисъл включват мерки, които обикновено се предприемат, за да се смекчат последиците от международните санкции върху руската икономика, както и за да се потисне свободата на изразяване и да се ограничи медийното отразяване, което е критично към правителството.

По-специално, Русия е приела следните финансови мерки, които имат за цел да смекчат последиците от международните санкции.

На професионалните брокери в Русия е забранено да продават ценни книжа от името на неруски компании или физически лица.

Емитирането и търговията извън Русия с депозитарни разписки, представляващи акции на руски дружества, е забранено, като тези руски дружества са задължени да прекратят съответните си споразумения, така че депозитарните разписки да бъдат преобразувани в базови акции, които могат да се търгуват само в Русия.

На руските резиденти е забранено да внасят валута, различна от рубли, по сметките си в банки в чужбина, да превеждат пари чрез неруски електронни платежни услуги, без да откриват сметка, и да превеждат валута, различна от рубли, на нерезиденти по договори за заем.

Руските резиденти, участващи във външната търговия, са задължени да продават 80% от нерублевата валута, получена чрез външнотърговски договори, считано от 28 февруари 2022 г. Нерублевата валута трябва да бъде продадена в рамките на три работни дни от получаването на всеки превод. Това задължение се прилага и със задна дата за всички средства, получени след 1 януари 2022 г.

Износът на нерублева валута в брой от Русия на стойност над 10 000 долара е забранен.

До 9 септември 2022 г. физическите лица могат да теглят не повече от 10 000 долара в брой от сметките си в руски банки в нерублева валута. Тегленето на пари в брой над този праг може да се извършва само в рубли. За местни компании и индивидуални предприемачи този праг е определен на 5000 USD, които могат да се използват само за бизнес пътувания извън Русия. За нерезидентни компании и индивидуални предприемачи тегленето на пари в брой в щатски долари, евро, японски йени и британски лири е напълно забранено.

До октомври 2022 г. физическите лица (ако не са свързани с „недружелюбни държави“) могат да превеждат не повече от 10 000 долара на месец от банковите си сметки в руски банки по свои сметки или по сметки на други физически лица в банки в чужбина и не повече от 5000 долара на стойност, използвайки платежни услуги, без да откриват сметка.

До 31 декември 2022 г. на руските резиденти е забранено да плащат дялове в каквито и да било дружества на нерезиденти или да извършват плащания на нерезиденти по споразумения за съвместно предприятие, освен ако не получат разрешение от Банката на Русия.

За определени видове договори с всякакви нерезиденти на руските резиденти се забранява да извършват авансови плащания, надвишаващи 30 % от сумата на задълженията им по договора.

Паралелният внос на определени стоки, защитени с определени права върху интелектуална собственост (ИС), по-специално патенти, търговски марки, полезни модели и патенти за дизайн, е легализиран. Предстои Министерството на промишлеността и търговията да определи списъци на такива стоки.

Освен това Русия е приела следните нефинансови мерки, които имат за цел да потиснат свободата на изразяване. Бяха приети изменения в руския Наказателен кодекс, с които се криминализират следните дейности:

  1. публично разпространяване на „фалшиви новини“ за операциите на руски военни или други държавни органи в чужбина (член 207.3 от руския Наказателен кодекс);
  2. публични действия, насочени към „дискредитиране“ на използването на руски военни или други държавни органи в чужбина (член 280.3 от руския Наказателен кодекс); и
  3. призиви за въвеждане на санкции срещу Русия или руски граждани или компании (член 284.2).

Освен това руският медиен надзорник Роскомнадзор забрани множество независими руски медии заради репортажите им за войната на Русия в Украйна, забрани няколко рускоезични медии, свързани с държави, наложили санкции срещу Русия, по-специално „Гласът на Америка“ и „Радио Свободна Европа/Радио Свобода“, Би Би Си и „Дойче веле“, и освен това забрани социалните мрежи Facebook, Instagram и Twitter. Вследствие на това руски окръжен съд обяви Мета за „екстремистка организация“, като отново забрани социалните ѝ мрежи Facebook и Instagram.

Перспектива

Въпреки че множество международни компании напускат руския пазар, очакваме, че ще бъдат наложени допълнителни руски контрамерки. По-специално, руското министерство на икономиката наскоро представи проектозакон за „външното управление“ на компаниите, които закриват дейността си в Русия. Друг проектозакон предвижда имуществото на „недружелюбни държави“ и на лица, свързани с такива държави, намиращо се в Русия, да подлежи на експроприация без обезщетение. Със същия законопроект се предлага да се въведе наказателна отговорност за ръководителите на дружества и други субекти за „злоупотреба със служебно положение“, извършена в Русия с цел спазване на международните санкции срещу Русия. Според друг проектозакон, който вече е приет от руската Държавна дума, на руските банки се забранява да предоставят информация за клиенти и техните транзакции по искане на неруски органи без предварителното съгласие на руските органи.

Взаимодействието между санкциите и контрамерките създава и ще продължи да създава трудни въпроси за компаниите с глобални операции, особено с точки на контакт в Русия.

Благодарим ви за даренията в PayPal и по директната сметка на сдружението Алтернативи и Анализи IBAN BG58UBBS80021090022940

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *